ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ (ಘನೀಕೃತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು)